Selecteer je website

Ons beloningsbeleid

Beleid in Nederland

Dorcas valt niet onder een cao, maar heeft in afstemming met de ondernemingsraad haar eigen set aan arbeidsvoorwaarden ontwikkeld: de Dorcas Arbeidsvoorwaarden (DAV), inclusief een functie- en salarisgebouw. Deze arbeidsvoorwaarden worden up-to-date gehouden voor wat betreft wijzigende wet- en regelgeving, en waar nodig ieder jaar verder inhoudelijk ontwikkeld.

De waardering van de functies en opzet van het salarisgebouw is een afgeleide van het functiewaarderingssysteem ‘fuwasys’. Dorcas heeft op basis van dit systeem ‘fuwado’ ontwikkeld, een eigen functiewaarderingssysteem. Volgens dit systeem worden de functies ingeschaald en ontvangen de medewerkers een salaris conform de functiezwaarte en ervaringsjaren. Voor jaarlijkse salarisaanpassingen wordt, op basis van beoordelingsgesprekken door leidinggevenden, de systematiek gehanteerd dat bij goed functioneren een extra salaristrede wordt toegekend. Is er sprake van uitzonderlijk goed functioneren dan worden twee treden toegekend; bij onvoldoende functioneren wordt geen trede toegekend.

Elk jaar wordt er door de directie een besluit genomen over indexatie van de salarisschalen voor het nieuwe jaar aan de hand van de inflatieontwikkeling van het afgelopen jaar. Het kan zijn dat de salarisschalen geheel voor de inflatie worden geïndexeerd, ofwel voor een gedeelte. Dit besluit geldt voor zowel de salarisschalen die in Nederland gelden, alsook voor de salarisschalen die in het buitenland gelden, maar voor ieder land wordt de daar gehanteerde indexatie bepaald door de inflatie van het betreffende land.

De bezoldiging van de statutaire directie vindt ook plaats volgens de bovengenoemde systematiek, waarbij de directeuren worden beoordeeld door de leden van de Raad van Toezicht. Bekijk ons jaarverslag voor verdere details over de hoogte van hun salarissen.

Beleid in het buitenland

De medewerkers van onze veldkantoren zijn in bijna alle gevallen lokale medewerkers. Er wordt gewerkt met een overkoepelende set aan arbeidsvoorwaarden, waarbij aanvullend in ieder land de geldende wet- en regelgeving van toepassing is. Net als in Nederland is er specifiek voor de functies op de veldkantoren een functiegebouw ontwikkeld en kent ieder land zijn eigen salarisgebouw, dat wordt geïndexeerd volgens de hiervoor vermelde systematiek.