Selecteer je website

Schenken met belastingvoordeel

Schenkingen aan Dorcas zijn fiscaal aftrekbaar. Dit komt omdat Dorcas is gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het ANBI/RSIN-nummer van Dorcas is 8054.15.415. Giften aan ANBI’s worden door de overheid gestimuleerd door middel van een giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dit kan je een flink belastingvoordeel opleveren. Belangrijk aandachtspunt is dat je met schriftelijke bewijsstukken kunt aantonen dat de giften daadwerkelijk zijn gedaan! Per 1 januari 2014 is hiervoor geen akte via een notaris meer nodig, het is voldoende om rechtstreeks een overeenkomst met Dorcas aan te gaan.

Het formulier dat nodig is om een Overeenkomst Periodieke giften af te sluiten

Werkwijze periodieke gift
Je vult bovenstaand formulier volledig in, daarnaast eventueel ook het formulier ‘SEPA-machtiging’. Je stuurt alle formulieren naar Dorcas, t.a.v. mevr. A.M. Groen.  De formulieren worden door Dorcas ondertekend en voorzien van een transactienummer. Je ontvangt daarna het formulier van ons terug voor je eigen administratie.

Onderstaand wordt toegelicht wanneer je in aanmerking komt voor dit belastingvoordeel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Giften door particulieren

Giften gedaan door particulieren aan Dorcas zijn fiscaal aftrekbaar. Een schenking aan Dorcas valt onder de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en kan voor een belastingvoordeel zorgen van maximaal 52 procent.

Je kunt Dorcas op de volgende manier steunen:

1. Normale gift
2. Periodieke gift

1. Normale gift

Bij een normale gift kan de donateur de gedane gift aftrekken in de inkomstenbelasting, onder de persoonsgebonden aftrek.

Voor een normale gift geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximum bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Is je gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar.

Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3. Let op! Heb je een fiscaal partner, dan telt het inkomen van de partner ook mee bij de berekening van het verzamelinkomen.

2. Periodieke gift

Je kunt Dorcas ook steunen met een periodieke gift, ook bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift geldt het drempelbedrag en het maximum van een gift niet. Dit is fiscaal voordeliger dan een eenmalige schenking. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52%. De ondersteuning van ons werk kun je voortzetten via een legaat, waarin nog een aantal jaren de ondersteuning kan worden vastgelegd als de periodieke gift vanwege overlijden is komen te vervallen.

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gift is vastgelegd in een Overeenkomst periodieke gift in geld met Dorcas
  • De donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken
  • De donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken
  • De jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn

Maximaal voordeel met periodieke gift aan Dorcas

Met een periodieke gift profiteer je van maximaal belastingvoordeel. Je mag je schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij je aangifte inkomstenbelasting. Je geeft Dorcas hiermee de zekerheid dat ze haar werk voor de allerarmsten kan blijven doen. Dit vinden we erg waardevol!

Neem voor vragen contact op met team Particulieren:

Astrid Groen: a.groen@dorcas.nl; 06 50579143

Marcel Dijk: m.dijk@dorcas.nl; 06 15051269

Matthé Vos: m.vos@dorcas.nl; 06-15051276

of het Dorcas kantoor in Andijk op telefoonnummer 0228 595900.

Hieronder kun je meer informatie aanvragen over periodieke giften, of een schriftelijke overeenkomst met Dorcas aanvragen:

Informatieaanvraag periodieke gift