Selecteer je website

Veelgestelde vragen

Hieronder staat een overzicht met vragen die aan Dorcas worden gesteld over sponsoring. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het kantoor van Dorcas. Je kunt e-mailen naar sponsoring@dorcas.nl of bellen met 0228 595900.


Wat zijn de missie en visie van Dorcas?

Missie: Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

Visie: Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Zo volgen wij Jezus Christus na.

In welke landen is Dorcas werkzaam?

Dorcas organiseert armoedebestrijding in verschillende ontwikkelingslanden in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika vanuit het hoofdkantoor in Nederland en vanuit veldkantoren aldaar. We hebben contactpersonen in de volgende landen: Albanië, Egypte, Ethiopië, Irak, Kenia, Lesotho, Libanon, Moldavië, Mozambique, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Soedan, Tanzania en Zuid-Soedan. Bij de diverse kantoren van Dorcas werken lokale medewerkers.

Helpt Dorcas alleen individuen of ook gemeenschappen?

Met onze projecten willen we mensenlevens blijvend veranderen. Maar wat is er precies nodig om gewenste veranderingen tot stand te brengen? Hoe zorgt Dorcas ervoor dat niet alleen de individuele levens van mensen worden veranderd, maar ook die van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat deze veranderingen blijvend zijn? Antwoorden op deze en andere essentiële vragen kun je lezen in de Dorcas Theory of change. Je kunt ook dit filmpje op YouTube bekijken. Dorcas probeert door middel van trainingen, betrokkenheid van de gemeenschap en het inzetten van de overheid een blijvende verandering tot stand te brengen in het leven van deelnemers van de projecten én van de mensen om hen heen.

Hoe worden de granny’s geselecteerd voor het Adopt a granny-project?

De lokale partners waar Dorcas in Oost-Europa en Afrika mee samenwerkt, selecteren de granny’s die voor hulp in aanmerking komen. Juist zij kennen de cultuur en de plaatselijke omstandigheden het best. Daardoor weten zij wie de hulp het meest nodig hebben. Bij de selectie wordt de lokale overheid ook geraadpleegd of geïnformeerd. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder, die niet meer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien en geen of weinig hulp van anderen ontvangen. Dorcas helpt eerst degenen die het hardst hulp nodig hebben. Daarbij wordt géén onderscheid gemaakt in etniciteit of religie.

Moeten de granny’s christen zijn om hulp te ontvangen?

Nee, geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 komt Dorcas in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas voelt zich geroepen om te zorgen voor armen en verdrukten. Iedere granny die voldoet aan de selectiecriteria is welkom in het programma.

Hoe werkt de sponsoring?

Bij aanvang van de sponsoring ontvang je een sponsormap met een ingeprinte foto, informatie over de granny en informatie over het project waarin je granny is opgenomen. Daarbij ontvang je een incassomachtigingsformulier ter ondertekening met een antwoordenvelop om te retourneren aan ons hoofdkantoor in Andijk. Iedere twaalf tot vijftien maanden sturen wij je een voortgangsrapport en een nieuwe foto van je granny. Als je wilt, kun je met je granny corresponderen. Wij kunnen je niet garanderen dat de granny terugschrijft (of kan schrijven), maar wij weten wel dat de granny’s het als speciaal ervaren wanneer zij een berichtje van hun sponsor ontvangen.

Hoe wordt mijn 28 euro besteed?

Allereerst zorgen we voor de praktische ondersteuning voor de oudere. Te denken valt aan een voedselpakket, we bieden toegang tot medische zorg en het bezoek van een sociaal werker. Daarnaast zorgen we er met het Adopt a granny-programma voor dat de oudere zoveel mogelijk weer mee kan doen in de samenleving. We doen dit door:

  • Het regelmatig aanbieden van activiteiten zoals een spellenmiddag, een creatieve activiteit, een picknick, muziekmiddag en soms hebben de ouderen er gewoon behoefte aan met elkaar koffie te drinken en over van alles te praten.
  • De ouderen worden zoveel mogelijk betrokken in het project. Zo organiseren ze zelf activiteiten, helpen met de praktische voorbereiding en de oudercomités bezoeken de bedlegerige ouderen, ook ouderen die geen onderdeel zijn van het project.
  • We vinden het belangrijk dat de lokale overheid en lokale instanties hun verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor ouderen. Daarom zoeken we het gesprek met hen op om waar mogelijk hun betrokkenheid te vergroten. Ook informeren we ouderen over hun rechten en helpen hen de toegang tot bepaalde diensten te verbeteren.
  • Daarnaast werken we aan het vormen van sociale vangnetten in de gemeenschap. Dat houdt in dat we de betrokkenheid van allerlei mensen en organisaties bij ouderen willen vergroten door ze bewust te maken van de kwetsbare positie van ouderen en dat zij kunnen helpen aan de verbetering hiervan. Dat vangnet wordt door verschillende spelers gevormd: kerken die diaconale zorg geven of zorgen dat er vrijwilligers zijn die ouderen bezoeken, studenten die bezoeken of praktisch helpen, materiële ondersteuning via bedrijven, etc. Samen met de betrokkenheid van de gemeenschap werken we aan een structurele verbetering van het welzijn van ouderen.

Hoe vaak ontvang ik een update over mijn granny?

Wij proberen je iedere twaalf tot vijftien maanden van een nieuw voortgangsrapport en een nieuwe foto van jouw granny te voorzien. Mocht er iets met je granny aan de hand zijn (bijvoorbeeld door een ramp of oorlog in het woongebied), dan nemen wij contact met je op.

Wat zijn mijn verplichtingen als sponsor?

Wij verwachten dat je conform je toezegging de periodiek verschuldigde bedragen voldoet. Als de betaling herhaaldelijk uitblijft, zijn wij genoodzaakt om een andere sponsor voor de granny te zoeken.

Wat kan ik van Dorcas verwachten?

Je krijgt bij aanvang van de adoptie een adoptiemap met gegevens van je granny, inclusief een ingeprinte foto*. Je ontvangt elke twaalf tot vijftien maanden een voortgangsrapport en een foto* van de granny die je sponsort. * Als een originele (losse) foto gewenst is, stuur dan een mail naar: sponsoring@dorcas.nl met het dossiernummer van je granny.

Ben ik de enige sponsor van mijn granny?

Iedere granny heeft één sponsor. Het komt wel eens voor dat een granny eerder een sponsor heeft gehad, die door omstandigheden heeft moeten stoppen met de ondersteuning. De granny gaat dan niet uit het project, maar wij zoeken een nieuwe sponsor voor hem of haar.

enveloppeMag ik een pakketje aan mijn granny sturen?

Wij verzoeken je geen pakjes, (te) dikke enveloppen en/of geld naar je granny te sturen, omdat dit problemen bij de douane kan veroorzaken. Ook kan er jaloezie binnen het project ontstaan. Het is raadzaam een envelop te gebruiken die niet groter is dan A4-formaat en door de brievenbus past. Het is van belang dat je op de linkerbovenhoek van de envelop de naam en het dossiernummer van je granny vermeldt. Een dossiernummer bestaat uit acht cijfers, bijvoorbeeld: 1234.5678. De eerste vier cijfers geven het projectnummer aan en de laatste vier cijfers geven aan om welke granny het gaat.

Alle correspondentie, van zowel de sponsor als de granny zelf, loopt via het veldkantoor in het land waar je granny woont. Hier vind je de adressen van onze veldkantoren.

In welke taal kan ik mijn granny schrijven?

De correspondentie met je granny verloopt in het Engels. De brieven worden op het veldkantoor vertaald in de lokale taal of andersom. Wanneer je post krijgt van je granny, dan ontvang je de originele brief met een Engelse vertaling. Mocht je de taal van de granny machtig zijn, dan mag je natuurlijk in de lokale taal schrijven.

Ben ik verplicht om met mijn granny te corresponderen?

Nee, je bent niet verplicht om te schrijven. Soms kunnen de granny’s niet terugschrijven omdat zij daartoe niet meer in staat zijn, of omdat zij analfabeet zijn. Wel weten wij dat de granny’s dankbaar zijn voor de berichtjes die zij krijgen in de vorm van een brief of een kaartje van hun sponsor. Het feit dat er iemand aan hen denkt betekent veel voor ze.

Hoelang doet mijn brief erover om bij mijn granny te komen?

Het kan vier tot acht weken duren voordat je brief bij je granny arriveert. Brieven komen aan op het Dorcas-veldkantoor. Daar worden ze vertaald en vervolgens worden ze bezorgd bij de partnerorganisatie. Medewerkers van die organisatie gaan bij de granny’s langs om de post te bezorgen. Voor de juiste tarieven kun je kijken op de website van PostNL. Op de envelop moet tevens een prioritysticker geplakt worden – deze zijn gratis te verkrijgen bij het postkantoor/postagentschap.

Hoe weet ik dat mijn post is aangekomen?

Helaas kunnen wij je niet garanderen dat de post altijd aankomt. De post kan zoekraken tijdens de verzending of onderschept worden bij de douane. Het kan zijn dat de granny zelf niet in staat is om te reageren op je berichtje (bijvoorbeeld door analfabetisme), waardoor je denkt dat je post niet aangekomen is, terwijl dat wel het geval is. Soms kun je in een voortgangsrapport lezen dat de granny post heeft ontvangen van zijn of haar sponsor, maar wanneer de granny daar niets over vertelt aan de maatschappelijk werker dan zul je het dus niet horen.

Kan ik rechtstreeks communiceren met mijn granny?

Nee, uit veiligheidsoverwegingen kunnen er geen adres-, mail-, en skypegegevens tussen sponsors en granny’s worden uitgewisseld. Wij raden je ten zeerste af je adres of andere persoonlijke informatie (zoals accounts op sociale media) bekend te maken, om te voorkomen dat je rechtstreeks benaderd wordt met vragen om bijvoorbeeld geld of goederen te sturen.

Hoelang duurt de sponsoring?

In principe blijven de granny’s hun verdere leven in het sponsorproject. Wanneer de leefsituatie van de granny verbetert, omdat bijvoorbeeld de kinderen nu wel voor hun oude vader of moeder kunnen zorgen, en hulp vanuit het Dorcas-project niet meer nodig is, dan zal Dorcas ervoor kiezen een andere granny in het programma op te nemen. Ook kan verhuizing van een granny uit het projectgebied een reden zijn voor het stopzetten van de sponsoring.

Wanneer loopt de sponsoring af?

Wanneer de granny overlijdt, of verhuist naar een regio waar Dorcas niet actief is, of wanneer de levensomstandigheden van de granny zo verbeteren dat hulp vanuit het project niet meer nodig is, dan stopt de sponsoring. Wij stellen je hiervan schriftelijk op de hoogte. Dorcas zal je dan vragen of je een andere granny wilt ondersteunen.

Hoe kan ik mijn sponsoring beëindigen?

Dat kan telefonisch, via e-mail of per post. Hier vind je u onze contactgegevens.

Wat gebeurt er met mijn granny als ik de sponsoring beëindig?

Wanneer je de sponsoring wilt beëindigen, vragen wij je om rekening te houden met een opzegtermijn van drie maanden. Wanneer het Dorcas niet lukt om binnen deze termijn een nieuwe sponsor te vinden, dan wordt hulp aan de granny tijdelijk uit algemene middelen betaald, tot er een nieuwe sponsor gevonden is. De hulp aan de granny wordt dus niet stopgezet.

Welke impact heeft mijn 28 euro op het leven van een granny?

Ten eerste wordt een stuk zorg van de ouderen weggenomen. We helpen ze met een voedselpakket en bieden toegang tot medische zorg en medicijnen. Maar dat is niet alles. We ondersteunen de granny ook om weer deel uit te maken van de samenleving. In de Adopt a Granny projecten zijn sociaal werkers aangesteld die de ouderen bezoeken en die proberen het sociale netwerk van de ouderen te vergroten. Vaak worden er vrijwilligers betrokken die de sociaal werker kunnen ondersteunen in het bezoeken van ouderen. We zien dat het welzijn van ouderen verbetert door actieve deelname in het project of in de samenleving. Bijvoorbeeld door het bezoeken van bedlegerige ouderen of het (mede-) organiseren van een sociale activiteit. We zien ouderen opbloeien als ze in contact komen met andere ouderen en we meer mensen bij hun leven kunnen betrekken. Bijvoorbeeld buren die zich willen inzetten of kinderen die na herstel van contact toch meer betrokken zijn. Door het opzetten van sociale vangnetten in de gemeenschap wordt de ondersteuning van de ouderen duurzamer en zijn ouderen zichtbaarder.

Kan ik een extra gift overmaken voor het Dorcas Adopt a granny-project?

Ja dat kan. Dorcas heeft hiervoor een Fonds voor noodsituaties opgericht. Wanneer door uiterste noodsituaties het leven of de levensomstandigheden van de granny onder druk staat, kan via de partnerorganisatie een beroep worden gedaan op het fonds. De partnerorganisatie en de gesponsorde dragen waar mogelijk zelf ook bij in de kosten. Het Fonds voor noodsituaties helpt bijvoorbeeld in ernstige medische situaties en bij acute noodsituaties, zoals een kapotte waterleiding of een ingestort huis. Je kunt een extra gift overmaken naar rekeningnummer NL 04 RABO 01062 50 000 van Dorcas o.v.v. Fonds voor noodsituaties – project 3780. Het fonds wordt gebruikt voor al onze sponsorprojecten. Het is niet mogelijk om een extra gift over te maken voor een specifiek sponsorproject.

Kan ik een extra gift overmaken voor mijn granny?

Wanneer je een gift wilt overmaken die alleen voor jouw granny bestemd is, dan kan dat alleen voor medische doeleinden. Voordat je de gift overmaakt, overleggen wij eerst met de partnerorganisatie ter plaatse. Zij zullen met de granny bespreken of die de extra medische hulp wenst. Dit klinkt misschien vreemd, maar het komt voor dat de granny de hulp afslaat, bijvoorbeeld wanneer er een kleine operatie uitgevoerd zou moeten worden, maar de granny veel te bang is voor een ingreep.

Kan ik mijn granny bezoeken?

Ja, dat kan. Je kunt dit aanvragen via ons hoofdkantoor in Andijk. Graag vernemen wij de datum van je geplande bezoek minimaal acht weken voor je vertrek. Wij zullen dit doorgeven aan onze contactpersonen ter plaatse, zodat zij het in hun werkschema kunnen opnemen. Je ontvangt van ons een aanvraagformulier met de algemene voorwaarden. Wanneer wij het ingevulde aanvraagformulier terug hebben ontvangen wordt deze doorgestuurd naar het veldkantoor. Daarna wordt er op bevestiging gewacht van het veldkantoor, of de datum van bezoek akkoord is. Ook wordt er aan je granny gevraagd of hij of zij een bezoek op prijs stelt.

Het bezoek aan je granny vindt altijd plaats onder begeleiding van een Dorcas-medewerker of iemand van de plaatselijke hulporganisatie. De communicatie verloopt in het Engels. De kosten voor een bezoek bedragen 65 euro. Dit bedrag wordt gebruikt voor de onkosten die gemaakt moeten worden om dit bezoek mogelijk te maken. Het bezoek bestaat uit één dagdeel.

Hoe besteedt Dorcas haar giften?

Giften die aan een specifiek doel worden gegeven, worden ook aan dat doel besteed. Een algemene gift gaat naar het doel waar dit het meest nodig is.

Dorcas is sinds juli 1988 in het bezit van het CBF Keurmerk. Alle instellingen met dat keurmerk zijn door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) langs dezelfde meetlat gelegd. Met het CBF-Keur laat Dorcas zien dat ze op een verantwoorde manier omgaat met fondsenwerving en -besteding. Het houdt onder andere in dat we, conform de CBF-eisen, maximaal 25 procent van donaties aan fondsenwerving besteden. In het Dorcas jaarverslag lees je alles over onze bestedingen.

Heeft Dorcas een ANBI-status?

Ja. Dorcas is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je giften en sponsorgelden aan goede doelen (vanaf de drempel van één procent van het inkomen) voor honderd procent aftrekbaar zijn. Het betekent ook dat Dorcas gebruikmaakt van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Omdat een sponsoring vaak voor een langere tijd aan wordt aangegaan, kan het interessant zijn je maandelijkse bijdrage om te zetten in een periodieke gift. Lees hier meer over het geven van een periodieke gift.

Hoe geef ik een wijziging in mijn gegevens door?

Wijzigingen van je (adres)gegevens kun je via de website doorgeven. Daarnaast kun je telefonisch contact met ons opnemen via 0228 595900 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) of een e-mail sturen naar: sponsoring@dorcas.nl.

Waar kan ik met mijn overige vragen terecht?

Via de hierbovengenoemde contactgegevens kun je ons ook andere vragen stellen. We helpen je graag verder.