Selecteer je website

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op vragen over Adopt a child. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het kantoor van Dorcas.


Hoe worden de kinderen geselecteerd voor het Adopt a child-programma?

Kinderen uit sociaal of economisch zwakke gezinnen komen in aanmerking voor deelname aan het project. Een deel van de kinderen is wees of door hun ouders verlaten en wordt door familieleden opgevoed. De lokale partners waarmee Dorcas in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika samenwerkt, selecteren de kinderen die voor hulp in aanmerking komen. Zij kennen de cultuur en de plaatselijke omstandigheden het best en weten daardoor wie de hulp het meest nodig hebben. Zij doen dit altijd in overleg met de ouders of verzorgers. Dorcas betrekt hen actief bij het Adopt a child-programma met bijvoorbeeld sociale zorg en door middel van oudercomités, zodat ook de omgeving van de kinderen baat heeft bij het programma. De leeftijd van de kinderen is bij de selectie tussen de vier en twaalf jaar. Per gezin kan er één kind in het programma worden opgenomen. In uitzonderlijke gevallen mogen er twee kinderen uit een gezin instromen in het project. Dit wordt echter alleen toegestaan als de familie zeer arm is in vergelijking met andere families in het programma.

Moet een kind christen zijn om in het sponsorproject te worden opgenomen?

Nee, geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 komt Dorcas in actie voor mensen in nood en armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas voelt zich geroepen om te zorgen voor armen en verdrukten. Ieder kind dat aan de selectiecriteria voldoet, is welkom.

Kan ik een kind in een Dorcas-programma laten opnemen?

Nee, dat is niet mogelijk. Onze lokale partner beoordeelt wie in aanmerking komen om in het programma opgenomen te worden. De partnerorganisatie bekijkt wie er in de omgeving van het programma het hardst hulp nodig hebben.

Hoe werkt het sponsorprogramma van Dorcas?

Bij aanvang van de sponsoring ontvang je een sponsormap met daarin een foto, informatie over je sponsorkind en informatie over het project waarin je kind is opgenomen. Daarbij ontvang je een incassomachtigingsformulier ter ondertekening met een antwoordenvelop. Deze stuur je ondertekend terug naar ons hoofdkantoor in Andijk. Iedere twaalf tot vijftien maanden ontvang je een voortgangsrapport en een nieuwe foto van je sponsorkind. Als je wilt kun je met je kind corresponderen. Wij kunnen niet garanderen dat je sponsorkind terugschrijft.

Wanneer een kind in het project wordt opgenomen, wordt het medisch onderzocht. Het gezin waarin het kind woont, ontvangt regelmatig een voedselpakket. Daarnaast ontvangt het kind schoolkleding, schoenen en schoolmaterialen, en wordt het schoolgeld betaald. Naast de materiële hulp wordt het kind regelmatig thuis of op school bezocht door een maatschappelijk werker. Ook kan er gebruikgemaakt worden van naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding wanneer dat nodig is. In sommige kinderprojecten worden zomerkampen georganiseerd. Ook de ouders krijgen begeleiding van de partnerorganisaties en worden betrokken bij het project; ze krijgen bijvoorbeeld trainingen in het verbouwen van groente. In veel van onze projecten vinden praktische trainingen plaats waarin kinderen handvatten krijgen aangereikt om zich in sociaal en financieel opzicht te ontwikkelen en te groeien in zelfredzaamheid.

Hoe wordt mijn 28 euro besteed?

Van het sponsorbedrag houden we tien procent in voor de fondsenwerving- en coördinatiekosten hier in Nederland. Het budget voor het veld is dus 22,50 euro per kind per maand. Het veldkantoor coacht partnerorganisaties, adviseert en geeft trainingen, netwerkt met andere organisaties en verzorgt dossiers en rapportages.

Onze sponsorkinderen leven vaak in moeilijke omstandigheden. Ons sponsorprogramma ondersteunt kinderen, zodat ze in staat zijn om naar school te gaan en toegang hebben tot gezondheidszorg. Ook wordt er in onze projecten sociaal en financieel onderwijs aangeboden waardoor kinderen spelenderwijs groeien in hun zelfvertrouwen, en sociale en economische vaardigheden ontwikkelen. Hun ontwikkeling heeft vaak een positieve invloed op de ouders en de gemeenschap.

Met het sponsorbedrag van 28 euro per maand ontvangt jouw sponsorkind via het Dorcas-programma hulp in de vorm van:

  • Bijdrage aan de kosten van scholing
  • Medische zorg
  • Sociaal en financieel onderwijs
  • Gezond eten en drinken
  • Kleding en schoenen
  • Verschillende soorten trainingen voor de ouders
  • Activiteiten die erop gericht zijn om de rechten van het kind te beschermen

Welke impact heeft mijn ondersteuning op het leven van mijn sponsorkind?

Kinderen die in onze sponsorprojecten instromen, krijgen handvatten aangereikt om op te groeien tot zelfstandige, stabiele individuen met een sterk gevoel van eigenwaarde. Ze gaan naar school en na het behalen van een diploma op de middelbare school wordt waar mogelijk beroepsonderwijs aangeboden. Kinderen leren door het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden om voor zichzelf te zorgen en later op een goede manier hun eigen inkomen te verdienen.

Naast de praktische ondersteuning die de kinderen ontvangen, is er oog voor zelfontplooiing op sociaal-emotioneel vlak. Zo hebben kinderen die deelgenomen hebben aan onze projecten geleerd hoe ze op een respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan, is er gewerkt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en hebben de kinderen geleerd hoe ze met geld moeten omgaan. De kinderen hebben hierdoor een sterk fundament waarop ze hun verdere leven kunnen bouwen.

Ook de ouders/verzorgers worden betrokken bij het project en kunnen deelnemen aan trainingen en bewustwordingscampagnes. Zo heeft de ondersteuning effect op het hele gezin.

Ben ik de enige sponsor van mijn sponsorkind?

Ja, ieder sponsorkind heeft één sponsor. Het komt weleens voor dat een kind eerder een sponsor heeft gehad die door omstandigheden heeft moeten stoppen met de ondersteuning. Het kind gaat dan niet uit het project; wij zoeken altijd een nieuwe sponsor voor het sponsorkind. Zo kan het dus gebeuren dat je niet de eerste sponsor van het kind bent.

Hoe vaak ontvang ik informatie mijn sponsorkind?

Wij streven ernaar je iedere twaalf tot vijftien maanden een nieuw voortgangsrapport en een nieuwe foto van je sponsorkind te sturen. Mocht er iets met je sponsorkind aan de hand zijn, dan nemen wij contact met je op.

Hoe gaat Dorcas om met hulpvragen van de kinderen, ouders en/of verzorgers?

Eventuele hulpvragen van de kinderen of de ouders en verzorgers dienen gericht te worden aan de contactpersoon ter plaatse. Dit wordt hun uitgelegd tijdens het intakegesprek van het project. Dorcas probeert vanzelfsprekend zo veel mogelijk aan deze vragen te voldoen, binnen de kaders en mogelijkheden van het project.

Wat gebeurt er als mijn sponsorkind gaat trouwen of zwanger is?

In veel ontwikkelingsgebieden trouwen jongeren op jonge leeftijd. Ze stoppen dan vaak ook met school. Onze partners geven hierover voorlichting. Zij adviseren de jongeren om hun school of opleiding af te maken voordat zij gaan trouwen en een gezin stichten. Toch besluiten sommige jongeren (of hun ouders/verzorgers) om vroeg te trouwen. Ze verlaten dan vroegtijdig het sponsorproject. We maken dit altijd bespreekbaar en hopen de jongeren en hun ouders/verzorgers op andere gedachten te brengen, zodat zij een kans op een betere toekomst hebben.
In onze sponsorprojecten streven we ernaar dat meisjes die zwanger raken toch hun opleiding kunnen afronden. Uiteraard wordt er voorlichting gegeven om tienerzwangerschappen tegen te gaan. Wanneer een meisje toch zwanger wordt willen we haar blijven ondersteunen, zodat zij naar school kan blijven gaan. De lokale partner van Dorcas gaat hierover met het meisje in gesprek.

Is het mogelijk om mijn sponsorkind een extra gift te geven?

Wij vinden het binnen onze sponsorprojecten belangrijk dat alle kinderen een gelijkwaardige behandeling krijgen. Daarom is het niet mogelijk om een extra gift over te maken speciaal ten behoeve van jouw sponsorkind. Wel is het mogelijk om ons te attenderen op een specifieke nood van je sponsorkind. Dorcas zal in dergelijke situaties, in overleg met ons veldkantoor, de ernst van de situatie beoordelen en kijken of jouw sponsorkind in aanmerking komt voor extra hulp vanuit ons Fonds voor noodsituaties. Mocht je sponsorkind (eenmalig) extra ondersteuning krijgen, dan is het mogelijk hier financieel aan bij te dragen door middel van een donatie aan dit fonds.

Je kunt dan een extra gift overmaken naar rekeningnummer NL 04 RABO 01062 50 000 van Dorcas o.v.v. Fonds voor noodsituaties – project 3780. Het fonds wordt gebruikt voor al onze sponsorprojecten. Het is niet mogelijk om een extra gift over te maken voor een specifiek sponsorproject.

Kan ik mijn sponsorkind bezoeken?

Ja, dat kan. Je kunt dit aanvragen via ons hoofdkantoor in Andijk. Graag vernemen wij de datum van je geplande bezoek minimaal acht weken voor je vertrek. Wij zullen dit doorgeven aan onze contactpersonen ter plaatse, zodat zij het in hun werkschema kunnen opnemen.

Je ontvangt van ons een aanvraagformulier met de algemene voorwaarden. Wanneer wij het ingevulde aanvraagformulier hebben ontvangen, wordt de informatie doorgestuurd naar het veldkantoor. Daarna wordt er op bevestiging gewacht van het veldkantoor of de datum van bezoek akkoord is. Ook wordt er aan je sponsorkind gevraagd of hij of zij een bezoek op prijs stelt.

Het bezoek aan je sponsorkind vindt altijd plaats onder begeleiding van een Dorcas-medewerker of iemand van de plaatselijke hulporganisatie. De communicatie verloopt in het Engels. De kosten voor een bezoek bedragen 65 euro . Dit bedrag wordt gebruikt voor de onkosten die gemaakt moeten worden om dit bezoek mogelijk te maken. Het bezoek bestaat uit één dagdeel.

Wordt het project gecontroleerd?

Een project is altijd een samenwerking tussen een partner of een lokale kerk en Dorcas. We controleren en auditeren alle Dorcas-projecten regelmatig op financieel gebied en op de uitvoering van het programma.

Wat zijn mijn verplichtingen als sponsor?

Wij verwachten dat je overeenkomstig je toezegging aan de periodiek verschuldigde bedragen voldoet. Wanneer de betaling herhaaldelijk uitblijft, zijn wij genoodzaakt om een andere sponsor voor je sponsorkind te zoeken.

Wat kan ik van Dorcas verwachten?

Je krijgt bij aanvang van de adoptie een adoptiemap met gegevens van je sponsorkind, inclusief een geprinte foto*. Je ontvangt elke twaalf tot vijftien maanden een voortgangsrapport en een geprinte foto* van het kind dat je sponsort. * Als een originele foto is gewenst, stuur dan een mail naar: sponsoring@dorcas.nl met het dossiernummer van je sponsorkind.

Hoelang duurt de sponsoring?

In principe blijven de kinderen in het project tot zij een beroepsdiploma hebben gehaald of een vak hebben geleerd. Meestal zijn zij dan tussen de 18 en 22 jaar. Wanneer wij bericht ontvangen van onze partner dat de opleiding is afgerond, stellen wij je daarvan op de hoogte. Het komt voor dat een kind langer over de opleiding doet of door omstandigheden later met school is begonnen. Dorcas kan niet garanderen dat een kind zijn of haar opleiding afmaakt. Dorcas zal het kind wel blijven stimuleren en aanmoedigen om de opleiding af te maken. Ook als het kind daar geen gehoor aan geeft, is je ondersteuning niet tevergeefs geweest. Ook dan heeft je hulp heeft wel degelijk invloed op het leven van het kind. Bovendien: de sponsoring heeft niet alleen een positief effect op het kind, maar ook op de rest van het gezin.

Wanneer loopt de sponsoring af?

Wanneer je sponsorkind zijn of haar opleiding heeft afgerond, naar een regio verhuist waar Dorcas niet actief is of wanneer de levensomstandigheden zo zijn verbeterd dat hulp vanuit het project niet meer nodig is, dan stopt de sponsoring. Wij stellen je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Over het algemeen ronden de kinderen hun opleiding af als zij tussen de 18 en 22 jaar zijn. Mocht er tussentijds iets gebeuren waardoor je sponsorkind niet meer kan deelnemen aan het programma, dan nemen wij contact met je op.

Hoe kan ik mijn sponsoring beëindigen?

Dit kun je telefonisch, via e-mail of per post doen. Hier vind je onze contactgegevens. Wij vragen of je een opzegtermijn van drie maanden zou willen hanteren. Dit geeft Dorcas de gelegenheid een nieuwe sponsor voor jouw sponsorkind te zoeken.

Wat gebeurt er met mijn sponsorkind als ik de sponsoring beëindig?

Wanneer je de sponsoring stopzet, vragen wij je om rekening te houden met een opzegtermijn van drie maanden zodat Dorcas de tijd heeft om een nieuwe sponsor te vinden. Wanneer het Dorcas niet lukt om binnen deze termijn een nieuwe sponsor te vinden, dan gaat het sponsorkind niet uit het project, maar blijft hulp ontvangen. In dat geval neemt Dorcas de kosten over totdat er een nieuwe sponsor gevonden is.

Waarom gaat mijn sponsorkind uit het programma?

Het kind heeft zijn of haar opleiding afgerond

Meestal rondt een sponsorkind gemiddeld tussen de 18 en 22 jaar zijn of haar opleiding af. Dit is onder andere afhankelijk van het land waar het kind woont en de ontwikkeling van het kind zelf. Regelmatig komt het voor dat kinderen pas op latere leeftijd instromen in het project en naar school kunnen gaan; hierdoor ronden zij hun opleiding ook pas op latere leeftijd af.
Over het algemeen volgen de kinderen in de laatste schoolgaande jaren een gerichte cursus of vakopleiding. Hiermee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt en kunnen ze beter in hun levensonderhoud voorzien. Vaak zijn zij financieel ook tot steun voor de familie.

De financiële situatie van het gezin is verbeterd

Wanneer de leefsituatie is verbeterd omdat bijvoorbeeld de ouders of verzorgers een (betere) baan hebben gevonden, en hulp niet meer nodig is, dan zullen wij ervoor kiezen een ander kind in het programma op te nemen. Dit wordt uitgebreid met de ouders van het kind besproken. Het is goed dat het gezin zichzelf kan redden en de ouders of verzorgers zelf voor het kind kunnen zorgen. Dankzij jouw hulp heeft het kind een mooie start kunnen maken op school.

Het kind verhuist

Wanneer je sponsorkind met zijn familie verhuist naar een gebied waar geen Dorcas-project is, dan stopt de ondersteuning. De meest voorkomende reden voor een verhuizing is dat de ouders/verzorgers in een ander gebied een baan kunnen krijgen of daar kansen voor zien. Soms vertrekken zij om bij familie te gaan wonen.  Medewerkers gaan (zo mogelijk) altijd met de ouders in gesprek om te vertellen wat de consequenties hiervan zijn. Soms vertrekt een gezin plotseling zonder dit te laten weten (bijvoorbeeld in het geval van oorlog). Dan is een gezin niet altijd meer te traceren omdat niemand weet waar zij zijn. Natuurlijk brengen wij je van deze verandering op de hoogte.

Het kind neemt geen deel aan het project

Wanneer de kinderen ouder zijn, beslissen zij soms zelf om niet meer naar school te gaan. Zij gaan liever met vrienden om die ook niet naar school gaan of zij gaan werken. Onze medewerkers in het veld zullen met de kinderen praten om hen te motiveren toch naar school te gaan.  Helaas lukt het niet altijd het kind op andere gedachte te brengen.
Soms besluiten de ouders of verzorgers dat het kind moet stoppen met school om thuis te helpen met het huishouden of omdat zij geld moeten gaan verdienen voor de familie. Ook hierover zullen onze medewerkers in gesprek gaan; zij zullen proberen de ouders of verzorgers ervan te overtuigen dat scholing op langere termijn nuttig is.

Over corresponderen met mijn sponsorkind

Waar kan ik de brief voor mijn sponsorkind naartoe sturen?

Alle correspondentie van zowel de sponsor als het kind zelf gaat via het veldkantoor in het land waar je sponsorkind woont. Hier vind je de adressen van onze veldkantoren.
Het is van belang dat je op de linkerbovenhoek van de envelop de naam en het dossiernummer van je sponsorkind vermeldt. Een dossiernummer bestaat uit acht  cijfers, bijvoorbeeld: 1234.5678. De eerste vier cijfers geven het projectnummer aan en de laatste vier cijfers geven aan om welk sponsorkind het gaat.

Kan ik rechtstreeks communiceren met mijn sponsorkind?

Nee, vanwege veiligheidsoverwegingen kunnen er geen adres-, mail-, en skypegegevens van sponsors en sponsorkinderen worden uitgewisseld. Wij raden je ten zeerste af je adres of andere persoonlijke informatie, zoals accounts op sociale media, bekend te maken om te voorkomen dat je rechtstreeks berichten ontvangt waarin wordt gevraagd om bijvoorbeeld geld of goederen te sturen.

In welke taal kan ik met mijn sponsorkind schrijven?

De correspondentie met je sponsorkind verloopt in het Engels. De brieven worden op het veldkantoor vertaald in de lokale taal en andersom. Wanneer je post krijgt van je sponsorkind ontvang je de originele brief met een Engelse vertaling. Mocht je de taal van je sponsorkind machtig zijn, dan mag je natuurlijk in de lokale taal schrijven.

Ben ik verplicht om met mijn sponsorkind te corresponderen?

Nee, corresponderen met je sponsorkind is geheel vrijblijvend. Wij kunnen je overigens niet garanderen dat je sponsorkind terugschrijft.

Hoelang doet mijn brief erover om bij mijn sponsorkind te komen?

Het kan vier tot acht weken duren voordat je brief bij je sponsorkind arriveert. Brieven komen eerst op het Dorcas-veldkantoor aan. Daar worden de brieven naar de lokale taal vertaald en bezorgd bij de partner, die vervolgens bij de sponsorkinderen langsgaat om de brieven te bezorgen. Voor de juiste tarieven kun je kijken op de website van PostNL. Op de envelop moet tevens een prioritysticker geplakt worden – deze zijn gratis te verkrijgen bij het postkantoor/postagentschap.

Mag ik een pakketje aan mijn sponsorkind sturen?

Wij verzoeken je geen pakjes, (te) dikke enveloppen en/of geld naar je sponsorkind te sturen. Dit kan problemen bij de douane veroorzaken en ook kan er jaloezie binnen het project ontstaan. Het is raadzaam een envelop te gebruiken die niet groter is dan A4-formaat en door de brievenbus past.

Hoe weet ik of mijn post is aangekomen?

Helaas kunnen wij je niet garanderen dat de post altijd aankomt. De post kan zoekraken tijdens de verzending of onderschept worden bij de douane. Soms kun je in een voortgangsrapport lezen dat je sponsorkind post heeft ontvangen van jou als sponsor; maar wanneer het sponsorkind daar niets over vertelt aan de sociaal werker dan hoor je daar niets over.

Service

Hoe geef ik een wijziging in mijn gegevens door?

Wijzigingen van gegevens kun je via de website doorgeven. Daarnaast kun je telefonisch contact met ons opnemen via 0228 595900 (op maandag van 10.00 tot 16.30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur) of een e-mail sturen naar: sponsoring@dorcas.nl.

Waar kan ik met mijn overige vragen terecht?

Via de bovengenoemde contactgegevens kun je ons ook andere vragen stellen. Wij helpen je graag verder.